آزمـون هـای استانـدارد و کنتـرل کـیفیت پروفیـل آورتـا

  • دمای نرمی ویکات (VST)
  • اختلاف بین تغییرات نسبی طول
  • رفتار آزمون بعد از قرارگیری در معرض حرارت
  • آزمایش استحکام ضربه ای در دمای ۱۲- تا ۱۵- درجه سانتیگراد
  • تست حمام مایع
  • تست اشعه یو وی
  • ارزیابی اتصالات جوش
  • پایداری حرارتی (TST)
  • حد اکثر تغییر نسبی طول
  • تست انحراف از خط راست
a-1
a-3
a-8
a-4
a-5
a-6
a-7