معرفی مدیران

g1
  • رئیس هیئت مدیره:حسن جمشیدی شهمیری
  • مدیر عامل:جمشیدی شهمیری
  • مدیر تولید و کارخانه:سید امیر یعقوبی
  • مدیر کنترل کیفیت:ایرج محمدی
  • مدیر برق:علی رضایی
  • مدیرفنی:سید جواد آقایی
  • مدیر انبار:اسماعیل احمدی
  • مدیر امور منابع انسانی:محسن مصطفوی
  • مدیر امور انفورماتیک:محسن مصطفوی