پروفیل بازشو پنجره نرمال

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۵۵mm ۵۵mm ۴ ۱۱۴۵gr/m ۲۲ × ۲۸ ×۲۲ ۲/۲mm ۲/۵mm