پروفیل نبشی

 

عرض ارتفاع داخلی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
–mm —mm —gr/m –mm —mm