پروفیل قاب نرمال

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۴۰mm ۶۰mm ۴ ۹۶۰gr/m ۲۲ × ۲۸ × ۲۲ ۲/۲mm ۲/۵mm