پروفیل پانل

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۱۰۰mm ۲۰mm ۴ ۵۰۰gr/m ۱mm ۱mm