پروفیل بازشو پنجره

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۶۱mm ۶۱mm ۴ ۱۲۸۰gr/m ۲۶ ×۲۹ × ۲۶ ۲/۵mm ۲/۸mm