پروفیل پوشش میان کشویی

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۵mm ۴۰/۳mm —- ۳۴۰gr/m ۱/۸mm