پروفیل فریم به فریم

 

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰ mm ۱۰mm ۱۰mm ۲۱۵gr/m – — —- —-