پروفیل در بیرون بازشو

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۶۶mm ۱۰۶mm ۴ ۱۵۳۴gr/m ۵۳ × ۲۹×۵۳  ۲/۳mm ۲/۶mm