پروفیل زهوار دوجداره

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۳۶mm ۲۶/۳۶mm —- ۲۰۳gr/m ۱/۸mm ۱/۸mm