پروفیل زهوار دکوراتیو

 

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۲۰mm ۲۶/۵mm ۱۸۳gr/m ۱/۷mm ۱/۷mm