پروفیل بازشوکشویی

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۵۴mm ۷۴mm ۳ ۱۴۵۳/۱۱gr/m ۲۵ ×۲۶× ۲۵ ۲/۵mm ۲/۸mm