پروفیل میانی ثابت

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۴۱mm ۸۴mm ۴ ۱۲۵۰gr/m ۲۶ ×۲۹ × ۲۶ ۲/۵mm ۲/۸mm