پروفیل بازشو در

عرض ارتفاع داخلی ارتفاع خارجی محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۸۶mm ۸۶mm ۴ ۱۵۳۵gr/m ۵۳ × ۲۹ × ۵۳ ۲/۳mm ۲/۶mm