پروفیل بازسازی

عرض ارتفاع محفظه وزن ابعاد تقویت کننده ضخامت سایر دیوارها ضخامت دیوار اصلی
 ۶۰mm ۱۰۰mm ۱ ۵۲۴/۸gr/m —- ۰/۸mm ۱mm